Blay

chrisk på Resistance studies.

Anteckningar från Christopher Kullenbergs föreläsning på Resistance Studies. Internets historia: * USA byggde ett paket-switchat distribuerat nätverk. Ett distribuerat nätverk har en hög grad av resiliens eftersom vlken punkt som helst kan slås ut utan att resten av nätverket splittras. Det går också att på generiskt sätt lägga till nya noder. * I Sovjet byggde man circuit-switchat decentraliserat nätverk. Ett decentraliserat nätverk är sårbart mot attacker på vissa supernoder som kan göra att de mindre noderna inte kan kommunicera. * Frankrike hade minitel som gick på telefonnätet men hade terminaler som bara kom åt vissa specifika tjänster. Det förekom en strejk delvis organiserad genom minitel 1986. * Tidig aktivism genom IRC går att spåra till sovjetunionens fall och Israel under gulfkriget. Dagens internet kan bäst beskrivas som ett mellanting mellan distribuerat och decentraliserat. Uppdelningen i ISP och konsument gör att jag i det aktualiserade läget bara har en uppkoppling mot internet. Går min ISP ner kan jag inte koppla vidare (kanske via grannens nät). Dock är det inte så svårt att söka upp nya uppkopplingar, så man kan säga att det distribuerade nätverket existerar virtuellt även om det aktualiserade nätverket alltid är decentraliserat. Krypto maskerat innehåll, proxy maskerar destination. Två taktiker för att undvika censur. * Aktivism: Att vi använder samma teknologier som den globala kapitalismen räddar oss. Det är anledningen till att den inte är bannlyst. Kina är beroende av att ha utländska företag som Volvo i landet som kommunicerar krypterat via tunnlar. Därför kan de inte stänga ner internet utan att kollapsa. Här kan en strategi vara att alltid använda sig av verktyg som även företagen är beroende av och där de olika formerna av användande är svåra att skilja åt. Denna strategi skiljer sig från den som misstänkliggör användandet av internet eftersom den antas ha en slags affinitet med det militär-industriella komplexet på grund av sitt ursprung. Strategin att lämna den militärindustriella teknologin är en slags exodus-strategi och kan användas till olika grad. Viss användning av öppen mjukvara kan placeras här. Vad ska vi kalla den strategi som klamrar sig fast vid militärindustriell teknologi just eftersom man får en extra skjuts då? Civilsociologens strategi. Varken accelerationism eller eskalationism passar eftersom utvecklingen inte anses snabbas på av detta. Det är snarare nån som av parasitär strategi. * Iran har kapacitet att störa ut satellittelefonisom annars kan betraktas som en sista utväg ur stängda länder. Den icke-linjära informationsteorin lär oss ju att det ofta räcker med bara en informationsläcka så länge sneakernet kan arbeta för att få informationen till den noden. Att en hel befolkning har möjlighet att få ut information är inte nödvändigt. Det räcker alltså med weak ties mellan två samhällen för att ett informationsutbyte ska fortgå. Strong ties är bara nödvändigt vid hög komplexitetsgrad. * i2p är vädligt svårt att upptäcka genom deep packet inspection. Skönt att höra! Militärindustiella komplexet använder ju inte i2p och därför skulle den kunna blockas helt. Bittorrent är väl det protokoll som ligger närmast en totalblockering. Å ena sidan har vi negativ/subtraktiv attack mot internet, alltså censur, blockering och annat borttagande av information. Å andra sidan har vi positiv/additativ attack mot internet, alltså spam, falsk information och annat tillägg av information. Skulle det bara finnas negativa attacker skulle det lätt gå att sprida information och tekniker för kringående av spärrar. Eftersom det också finns positiva attacker (falska budskap om demonstrationsrutter, adresser till falska proxies) så kan information och tekniker för kringående bara spridas i mindre trust-networks. Det gäller att bygga upp en tillit till avsändaren, något som ofta görs på sneakernets, vilka har en begränsad kopierbarhet. Det är skillnad på kringgående och tunnling. Kringående är att hitta an annan nod, motsvaras av att gå över bergen istället för genom gränsposteringen. Tunnling är att gömma information i annan information, motsvarande att gömma sig i bagageutrymmet när man passerar gränsposteringen. Darknets är troligen mer användbart för ett trust-nätverk att dela information som sedan kan spridas vidare via sneakernets. Poängen med dem är att internet ska kunna utsättas för oerhört kraftiga attacker och krympa till en bråkdel av sin tidigare energi, men så länge det inte stängs ner helt (vilket det inte gör pga volvo-effekten) så kan ett mikroskopiskt darknet behållas och utifrån det kan nät byggas upp igen via internetNoll (alltså alla möjliga former av ställföreträdande protokoll, digitala som analoga).